تماس با خانه آبزیان

نمایشگاه و فروشگاه

تهران - بزرگراه نواب جنوب به شمال - ٢٠٠ متر بالاتر از پل امام خمینی - پلاک ٤٥٥
کد پستی: ۱۳۱۹۸-۱۳۹۴۹
پست الکترونیکی: info@aquaticshouse.com

پشتیبانی

فــنی و فـــروش: ۰۹۱۰ ۱۸۶ ٩۶ ٩۰
منــابع انسانــی: ۰۹۱۰ ۱۸۶ ٩۶ ٩۳
روابــط عمــومی: ۰۹۱۰ ۱۸۶ ٩۶ ٩۴
پست الکترونیکی: webmaster@aquaticshouse.com