پمپ آب DCS پمپ آب DCS DCS Pump
(Jebao-Jecod)
DCS-1200 2,178,000 خرید
DCS-2000 2,442,000 خرید
DCS-5000 3,036,000 خرید
DCS-7000 3,564,000 خرید
DCS-9000 3,828,000 خرید
...
پمپ آب DC پمپ آب DC DC Pump
(Jebao)
DCT-6000 2,759,000 خرید
DCT-9000 2,953,000 خرید
واتر پمپ سینکرا سایلنت واتر پمپ سینکرا سایلنت
(SICCE)
SYNCRA 0.5 2,050,000 خرید
SYNCRA 1.0 2,650,000 خرید
SYNCRA 1.5 2,990,000 خرید
SYNCRA 2.0 4,150,000 خرید
SYNCRA 2.5 4,500,000 خرید
...
پمپ آب DC هوشمند پمپ آب DC هوشمند DC Pump
(Jebao)
MDP-2500 3,000,000 خرید
MDP-8000 4,740,000 خرید
MDP-10000 5,100,000 خرید
MDP-13000 5,400,000 خرید
MDP-15000 7,200,000 خرید
...
پمپ آب DC با کنترلر پمپ آب DC با کنترلر DC Pump
(SunSun)
JDP-1500 960,000 خرید
JDP-2000 1,020,000 خرید
JDP-10000 4,080,000 خرید
JDP-18000 4,680,000 خرید