جدول سازگاری گونه های آبهای شیرین و لبشور

ترجمه: مهندس پژمان اسلامی
بر گرفته از وبسایت LiveAquaria

سازگاری گونه های آبهای شیرین و لبشور

سازگاری گونه های درون آکواریوم شما برای داشتن یک آکواریوم سالم و موفق بسیار مهم است. گونه های ناسازگار می توانند میزان استرس را در آکواریوم شما افزایش داده و احتمال بروز بیماری و مرگ و میر را در آکواریوم شما بالا ببرند. همیشه قبل از خرید یک ماهی بهتر است در رابطه با رفتار آن تحقیق کرده و با توجه به سازگاری آنها با گونه های موجود، اقدام به خرید گونه جدید نمایید. می توانید اطلاعاتی در رابطه با انواع ماهی ها و بی مهرگان را در بخش آبزیان آب شیرین مشاهده کنید.

این موضوع را به خاطر داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این جدول با توجه به رفتار های کلی این گونه ها در یک آکواریوم استاندارد با اندازه متوسط جمع آوری شده است و ممکن است این رفتار ها در آکواریوم های بسیار کوچک و یا بسیار بزرگ کاملا متفاوت باشد و از طرف دیگر هر ماهی دارای شخصیت منحصر بفردی است و ممکن است رفتاری کاملا متفاوت از رفتار عمومی در خانواده خود از خود نشان دهد.

Y یعنی دو گونه مورد نظر به صورت کلی با هم سازگار هستند.

C یعنی با در نظر گرفتن شرایط خاص و ترتیب معرفی گونه ها به سیستم می توان آنها را در کنار هم نگهداری کرد.

N یعنی دو گونه مورد نظر با هم سازگار نیستند

سیچلاید مالاوی سیچلاید تانگانیکا سیچلاید آفریقاییسیچلاید آمریکاییآنجلبارببتا (فایتر)کت فیش خرگوشیزبرا دانیودیسکسگلد فیشگورامیگوپیتبر زینیاکیلی فیشگربه‌ماهی‌های بزرگلوچمولیپلاتیکت فیش پلیکورنگین کمانیرازبوراشارککت فیش مکندهدم شمشیریتتراسایر گونه هابی مهرگانماهیان لب شورماهیان برکهگیاهان
سیچلاید مالاوی Y
C
C
C
N
C
N
C
N
N
N
N
N
N
N
C
C
N
N
Y
N
N
C
C
N
N
C
C
N
N
C
سیچلاید تانگانیکا C
C
C
C
N
C
N
C
N
N
N
N
N
N
N
C
C
N
N
Y
N
N
C
C
N
N
C
C
N
N
C
سیچلاید آفریقاییC
C
Y
C
N
C
N
C
N
N
N
N
N
N
N
C
C
N
N
Y
N
N
C
C
N
N
C
C
N
N
C
سیچلاید آمریکاییC
C
C
C
C
C
N
C
C
C
N
C
N
C
C
C
C
C
C
Y
C
C
C
C
C
C
C
C
C
N
C
آنجلN
N
N
C
Y
C
C
Y
Y
C
N
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
C
Y
Y
C
C
N
N
Y
باربC
C
C
C
C
Y
N
Y
Y
C
N
Y
C
C
C
C
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
C
C
C
N
Y
بتا (فایتر)N
N
N
N
C
N
C
Y
Y
C
N
C
Y
Y
C
C
Y
Y
Y
Y
C
Y
C
Y
Y
Y
C
C
N
N
Y
کت فیش خرگوشیC
C
C
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
C
C
N
N
Y
زبرا دانیوN
N
N
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
C
C
N
Y
دیسکسN
N
N
C
C
C
C
Y
Y
Y
N
C
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
C
Y
Y
C
C
Y
Y
C
C
N
N
Y
گلد فیشN
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
N
C
N
N
Y
N
N
N
Y
N
N
C
C
N
Y
C
گورامیN
N
N
C
Y
Y
C
Y
Y
C
N
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
C
C
N
N
Y
گوپیN
N
N
N
Y
C
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y
C
C
Y
Y
Y
Y
Y
C
C
Y
Y
C
C
N
N
Y
تبر زینیN
N
N
C
Y
C
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
C
Y
C
Y
Y
Y
C
C
N
N
Y
کیلی فیشN
N
N
C
Y
C
C
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y
C
C
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
C
C
N
N
Y
گربه‌ماهی‌های بزرگC
C
C
C
C
C
C
C
C
C
N
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
N
C
C
C
N
C
لوچC
C
C
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
C
Y
C
C
Y
C
C
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
C
C
C
N
Y
مولیN
N
N
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y
C
C
Y
Y
Y
Y
Y
C
C
Y
Y
C
C
Y
N
Y
پلاتیN
N
N
C
Y
C
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
C
C
Y
Y
Y
Y
Y
C
C
Y
Y
C
C
N
N
Y
کت فیش پلیکوY
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
C
C
N
C
رنگین کمانیN
N
N
C
Y
Y
C
Y
Y
Y
N
Y
Y
C
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
C
C
N
Y
رازبوراN
N
N
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
C
C
N
N
Y
شارکC
C
C
C
C
Y
C
C
Y
C
N
Y
C
C
C
C
Y
C
C
Y
Y
C
C
C
C
C
C
C
C
N
Y
کت فیش مکندهC
C
C
C
C
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
C
Y
Y
C
Y
C
C
Y
Y
Y
C
Y
C
Y
C
C
C
N
C
دم شمشیریN
N
N
C
Y
C
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y
C
C
Y
Y
Y
Y
Y
C
C
Y
Y
C
C
N
N
Y
تتراN
N
N
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
C
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
C
C
N
N
Y
سایر گونه هاC
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
N
C
بی مهرگانC
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Y
ماهیان لب شورN
N
N
C
N
C
N
N
C
N
N
N
N
N
N
C
C
Y
N
C
C
N
C
C
N
N
C
C
Y
N
C
ماهیان برکهN
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
C
N
Y
C
گیاهانC
C
C
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
C
Y
Y
C
Y
C
C
Y

مــــــوارد مـــرتــــبــــــط

کــلــمات کـلیــدی

نظـرات کاربـران

شما نیز می توانید نظر خود را در اینجا ثبت کنید.

متن نظر شما:
ثــــبــــت