هیولای بنفش، یک قارچ رنگارنگ

ترجمه: پژمان اسلامی
ویرایش: فرید نجات بخش

هیولای بنفش


یک مرجان ده هزار دلاری

هیولای بنفش یک مرجان قارچی از خانواده Rhodactis sp. است و تصویر این مرجان کاملا گویای زیبایی بی نظیر و خارق العاده آن است. رنگ ها و طرح های این مرجان باورنکردنی است و خبر آن به شدت دنیای آکواریوم را تحت تاثیر قرار داده است.

ﺗﺼــﺎوﯾﺮ اﯾــﻦ ﻣﺮﺟــﺎن ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺎﯾﮑــﻞ وارﮔــﺎس ﺗﻬﯿــﻪ و ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. اﯾــﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻠﯿـﭗ ﻣﺮﺟـﺎن ﻗـﺎرﭼﯽ ﭘـﺮورش داده ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻃـﺮح و رﻧـﮓ ﺑـﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ BSA Corals ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﻧﮓ زﻣﯿﻨـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺮﺟـﺎن ﻗﺮﻣـﺰ روﺷـﻦ ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﻮارﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ رﻧـﮓ ﻫـﺎی ﺳـﺒﺰ، ﺑﻨﻔﺶ و زرد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﻌﺎﻋﯽ در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﺢ آن ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه، ﮐﺎﻣـﻞ ﺷـﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮای ﯾـﮏ ﭘﻠﯿـﭗ از اﯾـﻦ ﻗـﺎرچ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﻮد (۱۰ ﻫـﺰار دﻻر) ﺗﻨﻬـﺎ ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻓﮑﺮﻣـﺎن ﻣـﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﺑـﻪ ﻫـﺮ دﻟﯿـﻞ اﯾـﻦ ﻣﺮﺟـﺎن در آﮐﻮارﯾـﻮم از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮود، ﭼـﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟

ﺑـــــﺎ اﯾﻨﮑـــــﻪ ﭼﻨـــــﺪ ماه از ﻣﻌﺮﻓـــــﯽ ﮔﻮﻧـــــﻪ ﻫـــــﺎی ﻗـــــﺎرﭼﯽ Rhodactis osculifera ﺑــﺎ ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﻫــﺎی رﻧﮕــﯽ ﺑــﯽ ﻧﻈﯿــﺮ ﻧﮕﺬﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ اﯾــﻦ ﻫﯿـﻮﻻی ﺑــﻨﻔﺶ ﯾـﮏ ﭘﺎﻟــﺖ رﻧﮕـﯽ ﺟــﺎدوﯾﯽ را ﺑـﻪ ﺻــﻨﻌﺖ آﮐﻮارﯾـﻮم ﻫــﺎی ﻣﺮﺟــﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﯾـﮏ ﺗـﮏ ﭘﻠﯿـﭗ از اﯾـﻦ ﻣﺮﺟـﺎن ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺪود ۱۰۰ میلیون تومان ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ساختار و این ترکیب رنگ تا چه حد و در چه شرایطی می تواند ثابت باقی بماند.

کــلــمات کـلیــدی

نظـرات کاربـران

شما نیز می توانید نظر خود را در اینجا ثبت کنید.

متن نظر شما:
ثــــبــــت