جدول سازگاری گونه های آب شور

ترجمه: مهندس پژمان اسلامی
بر گرفته از وبسایت LiveAquaria

سازگاری گونه های آب شور

سازگاری گونه های درون آکواریوم شما برای داشتن یک آکواریوم سالم و موفق بسیار مهم است. گونه های ناسازگار می توانند میزان استرس را در آکواریوم شما افزایش داده و احتمال بروز بیماری و مرگ و میر را در آکواریوم شما بالا ببرند. همیشه قبل از خرید یک ماهی بهتر است در رابطه با رفتار آن تحقیق کرده و با توجه به سازگاری آنها با گونه های موجود اقدام به خرید گونه جدید نمایید. می توانید اطلاعاتی در رابطه با انواع ماهی ها و بی مهرگان را در بخش آبزیان آب شور مشاهده کنید.

این موضوع را به خاطر داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این جدول با توجه به رفتار های کلی این گونه ها در یک آکواریوم استاندارد با اندازه متوسط جمع آوری شده است و ممکن است این رفتار ها در آکواریوم های بسیار کوچک و یا بسیار بزرگ کاملا متفاوت باشد و از طرف دیگر هر ماهی دارای شخصیت منحصر بفردی است و ممکن است رفتاری کاملا متفاوت از رفتار عمومی در خانواده خود از خود نشان دهد.

Y یعنی دو گونه مورد نظر به صورت کلی با هم سازگار هستند.

C یعنی با در نظر گرفتن شرایط خاص و ترتیب معرفی گونه ها به سیستم می توان آنها را در کنار هم نگهداری کرد.

N یعنی دو گونه مورد نظر با هم سازگار نیستند

فرشته ماهی های کوتوله فرشته ماهی های بزرگ عقرب ماهیانآنتیاس هابسلت هاخفاش ماهی هابلنی هاجعبه ماهی هاپروانه ماهی هاکاردینال هاکرومیس هادلقک ماهی هادمسل هادارت ماهی هااژدها ماهی هامار ماهی هافایل فیش هاروباه ماهی هاگوبی هاهامورها(گروپرها)شیرین لب ماهی هاآرواره ماهی هاشاهین ماهی هاهاگ ماهی هاخروس هاو عقرب ماهی هاطوطی ماهی هاسودو کرومیس هاپوفرهااسب های دریای و پایپ هاکوسه ها و سفره ماهی هاسنجاب ماهی هاجراح ماهی هاماشه ماهی هاراس های سازگار با ریفراس های ناسازگار با ریفمرجان های زندهبی مهرگانصخره و ماسه زنده
فرشته ماهی های کوتوله C
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
N
N
Y
Y
C
Y
C
C
C
Y
فرشته ماهی های بزرگ Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
C
Y
Y
C
Y
C
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
C
Y
N
C
Y
Y
C
Y
Y
C
C
Y
عقرب ماهیانC
Y
C
C
N
Y
N
Y
Y
N
N
N
N
N
N
C
Y
Y
N
C
Y
N
C
C
Y
C
N
C
N
N
Y
Y
N
C
C
Y
C
Y
آنتیاس هاY
Y
C
C
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
N
N
Y
Y
C
Y
C
Y
Y
Y
بسلت هاY
Y
N
Y
N
C
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
C
N
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
C
N
C
N
C
N
N
Y
Y
N
Y
C
Y
Y
Y
خفاش ماهی هاY
Y
Y
C
C
N
C
Y
Y
Y
C
Y
C
C
C
C
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
C
C
Y
C
Y
N
N
Y
C
N
Y
C
Y
C
Y
بلنی هاY
Y
N
Y
C
C
C
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
C
N
Y
Y
Y
N
C
C
Y
C
N
C
C
Y
N
N
C
Y
C
Y
C
Y
Y
Y
جعبه ماهی هاY
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
C
N
N
Y
Y
C
Y
Y
Y
C
Y
پروانه ماهی هاY
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
N
N
C
Y
C
Y
C
C
C
Y
کاردینال هاY
C
N
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
N
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
C
N
C
C
Y
N
N
C
Y
N
Y
C
Y
Y
Y
کرومیس هاY
Y
N
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
N
Y
Y
Y
N
C
Y
Y
C
N
Y
Y
Y
N
N
C
Y
C
Y
C
Y
Y
Y
دلقک ماهی هاY
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
C
N
Y
Y
Y
N
N
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
دمسل هاY
Y
N
Y
Y
C
Y
Y
Y
C
C
Y
C
C
Y
N
Y
Y
Y
N
C
Y
Y
C
N
Y
Y
Y
N
N
C
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
دارت ماهی هاY
C
N
Y
C
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
C
Y
N
C
Y
Y
N
C
Y
Y
C
N
C
C
C
C
N
C
Y
N
Y
C
Y
Y
Y
اژدها ماهی ها(دراگونت ها)Y
Y
N
Y
C
C
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
N
C
Y
Y
N
C
Y
Y
C
N
C
C
Y
Y
N
C
Y
N
Y
C
Y
Y
Y
مار ماهی هاC
Y
C
C
N
C
N
Y
C
N
N
N
N
N
N
C
N
C
N
C
Y
N
N
C
Y
C
N
Y
N
C
C
Y
C
C
C
Y
C
Y
فایل فیش هاY
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
C
N
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y
C
Y
C
Y
N
N
Y
Y
N
Y
C
C
N
Y
روباه ماهی هاY
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
C
Y
C
C
Y
C
C
C
Y
گوبی هاY
C
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
C
N
C
Y
Y
C
N
C
Y
Y
C
N
C
Y
C
Y
C
Y
Y
Y
هامورها(گروپرها)C
Y
C
N
N
N
N
C
C
N
N
N
N
N
N
C
N
Y
N
N
C
N
N
C
Y
C
N
C
N
C
N
Y
C
C
C
Y
C
Y
شیرین لب ماهی هاY
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
C
Y
C
C
C
Y
Y
Y
C
C
C
C
C
Y
C
Y
Y
Y
N
C
Y
Y
C
C
C
Y
C
Y
آرواره ماهی هاY
C
N
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
N
C
C
Y
C
N
C
Y
Y
C
N
C
Y
C
Y
C
Y
Y
Y
شاهین ماهی هاY
Y
C
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
N
C
Y
C
Y
N
Y
Y
Y
N
N
Y
Y
C
Y
C
Y
C
Y
هاگ ماهی هاY
Y
C
Y
C
C
C
Y
Y
C
C
C
C
C
C
C
Y
Y
C
C
Y
C
Y
N
C
Y
C
Y
N
C
C
Y
C
Y
C
Y
C
Y
خروس و عقرب ماهی هاC
Y
Y
C
N
C
N
Y
C
N
N
N
N
N
N
Y
C
Y
N
Y
C
N
N
C
Y
C
N
Y
N
C
C
Y
C
C
C
Y
C
Y
طوطی ماهی هاY
Y
C
Y
C
Y
C
Y
Y
C
Y
Y
Y
C
C
C
Y
Y
C
C
Y
C
Y
Y
C
Y
C
Y
N
C
Y
Y
C
C
C
N
Y
Y
سودو کرومیس هاY
C
N
Y
N
C
C
Y
Y
C
Y
Y
Y
C
C
N
C
Y
Y
N
Y
Y
Y
C
N
C
N
C
N
N
Y
Y
N
C
C
Y
Y
Y
پوفرهاY
Y
C
Y
C
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
N
N
N
Y
Y
C
Y
C
C
N
Y
اسب های دریای و پایپ ماهیN
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
C
Y
N
N
N
C
N
N
C
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
Y
C
Y
کوسه ها و سفره ماهی هاN
C
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
C
N
C
N
C
C
N
N
C
C
C
N
N
N
C
C
C
N
N
C
C
N
Y
سنجاب ماهی هاY
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
C
C
C
Y
C
C
C
C
Y
Y
C
N
Y
C
Y
C
C
Y
Y
Y
N
C
Y
Y
C
C
C
Y
C
Y
جراح ماهی هاY
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
C
Y
C
C
Y
Y
Y
Y
Y
ماشه ماهی هاC
C
N
C
N
N
C
C
C
N
C
C
C
N
N
C
N
C
C
C
C
C
C
C
C
C
N
C
N
N
C
C
C
C
C
C
N
Y
راس های سازگار با مرجانY
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
C
C
Y
Y
Y
C
C
C
Y
N
N
C
Y
C
C
C
Y
C
Y
راس های ناسازگار با مرجانC
Y
C
C
C
C
C
Y
C
C
C
Y
Y
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
N
C
C
Y
C
C
C
C
C
Y
مرجان های زندهC
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y
C
Y
C
Y
Y
C
Y
C
Y
Y
Y
بی مهرگانC
C
C
Y
Y
C
Y
C
C
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
N
C
Y
C
C
Y
C
C
C
N
Y
N
C
N
C
Y
N
C
C
Y
Y
Y
صخره و ماسه زندهY
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

مــــــوارد مـــرتــــبــــــط

کــلــمات کـلیــدی

نظـرات کاربـران

مصیب درویشی (1397/01/03  10:47): 0+

سلام
چطور میتوتنم چند تا ماهی جراح را باهم در یک اکواریوم قرار بدم ک درگیر و باعث استرس نشن من ی جراح زرد بزرگ دارم میخوام چندتا سایز اسمول بخرم میترسم درگیر بشن راه حلی هست ی بلوتانک سایز کف دستم دارم ابی با خط مشکی
تشکر

پژمان اسلامی پاسخ داد(1397/01/03  17:35): 0+

با سلام و احترام

جراح ماهی ها دارای زیر خانواده های مختلفی هستند که با رفتن در صفحه هر یک از جراح ماهی ها در سایت خانه آبزیان و در قسمت خانواده می توانید در رابطه با خانواده هر ماهی اطلاعاتی را بدست آورید.
اصولا می توانید جراح هایی از خانواده های مختلف را در کنار هم در یک آکواریوم به سادگی نگهداری کنید.
اما برای نگهداری از جراح ماهی هایی از یک زیر خانواده بهتر است آنها را همزان به آکواریوم معرفی کنید.

در کل رفتار ماهی ها کاملا می تواند وابسته به شرایط و اندازه آکواریوم شما متفاوت باشد و در ضمن هر ماهی دارای رفتار و شخصیت منحصر به فرد است و صحبت های انجام شده فقط رفتار های معمول در هر خانواده را بیان می کند.

شاد باشید

شما نیز می توانید نظر خود را در اینجا ثبت کنید.

متن نظر شما:
ثــــبــــت