صدف آتشین صدف آتشین قرمز / دریایی Flame Scallop
(Lima scabra)
ناموجود XL مشاهده