پلیپ دستکشی پلیپ دستکشی سبز / پرورشی Glove Polyp 
(Clavularia sp.)
ناموجود XL مشاهده
پلیپ چند رنگ پلیپ چند رنگ چند رنگ / دریایی Colony Polyp
(Zoanthus sp.)
ناموجود XL مشاهده
مرجان پلیپ مرجان پلیپ قهوه ای مایل به زرد / دریایی Colony Polyp
(Zoanthus sp.)
ناموجود XL مشاهده
پلیپ موزیک پلیپ موزیک سفید / دریایی Pipe Organ Coral
(Tubipora musica)
ناموجود XL مشاهده
پلیپ دستکشی پلیپ دستکشی آبی / دریایی Waving Hand
(Anthelia sp.)
ناموجود XL مشاهده
پلیپ دکمه ای پلیپ دکمه ای قهوه ای / دریایی Button Polyp
(Protopalythoa sp.)
ناموجود XL مشاهده