صدف ماکسیما صدف ماکسیما آبی/سبز / دریایی Maxima Clam
(Tridacna maxima)
ناموجود XL مشاهده
صدف ماکسیما صدف ماکسیما طلایی / دریایی Maxima Clam
(Tridacna maxima)
ناموجود XL مشاهده
صدف کرسی صدف کرسی چند رنگ / دریایی Crocea Clam
(Tridacna crocea)
ناموجود XL مشاهده
صدف ماکسیما صدف ماکسیما چند رنگ / دریایی Maxima Clam
(Tridacna maxima)
ناموجود XL مشاهده