نیم کره کاشت مرجان نیم کره کاشت مرجان HemiXSpheres
(Brightwell Aquatics)
۱ قطعه 66,000 خرید
۸ قطعه 412,500 خرید
۲۰ قطعه 984,500 خرید
پایه شش ضلعی کاشت مرجان پایه شش ضلعی کاشت مرجان HeXiDiscs
(Brightwell Aquatics)
قطعه ۱۰ 126,500 خرید
قطعه ۵۰ 588,500 خرید
قطعه ۱۰۰ 1,122,000 خرید
پایه صدف دوکفه ای پایه صدف دوکفه ای ClamHammock
(Brightwell Aquatics)
۱ تکه 66,000 خرید
۵ تکه 269,500 خرید
۲۰ تکه 1,017,500 خرید