تکثیر جراح ماهی دم زرد؛ یک واقعیت در بالی آکواریچ تکثیر جراح ماهی دم زرد؛ یک واقعیت در بالی آکواریچ
اولین تکثیر موفق جراح ماهی دم زرد در اسارت توسط مزرعه تکثیر ماهیان دریایی بالی آکواریچ اندونزی، به تازگی انجا... ادامه