فیلتر ساکس (فیلتر کیسه ای فیزیکی) فیلتر ساکس (فیلتر کیسه ای فیزیکی) Sump Filter Sock
(Bubble-magus)
چهار اینچ ۲۰۰ میکرون 120,000 خرید
هفت اینچ ۲۰۰ میکرون 185,000 خرید