فیلتر ساکس (فیلتر کیسه ای فیزیکی) فیلتر ساکس (فیلتر کیسه ای فیزیکی) Sump Filter Sock
(Bubble-magus)
چهار اینچ ۱۵۰ میکرون 180,000 خرید
هفت اینچ ۲۰۰ میکرون 285,000 خرید