واتر پمپ سینکرا سایلنت واتر پمپ سینکرا سایلنت Syncra SILENT
(SICCE)
SYNCRA 2.0 1,360,000 خرید
SYNCRA 2.5 1,440,000 خرید
SYNCRA 3.0 1,580,000 خرید
SYNCRA 3.5 2,480,000 خرید
SYNCRA 4.0 2,680,000 خرید
...
پمپ آب DCS پمپ آب DCS DCS Pump
(Jebao-Jecod)
DCS-1200 833,800 خرید
DCS-2000 918,500 خرید
DCS-4000 1,730,300 خرید
DCS-5000 2,040,500 خرید
DCS-9000 2,673,000 خرید
...
پمپ آب DC پمپ آب DC DC Pump
(Jebao)
DCT-6000 2,222,000 خرید
DCT-9000 2,673,000 خرید
واتر پمپ دبی بالا واتر پمپ دبی بالا Syncra High Flow pump
(SICCE)
HF 10.0 5,200,000 خرید
HF 12.0 5,350,000 خرید
HF 16.0 5,460,000 خرید
پمپ گردش آب پمپ گردش آب Multi Recirculation pumps
(SICCE)
2500 1,300,000 خرید
9000e 5,080,000 خرید
14000e 5,200,000 خرید
16000e 5,380,000 خرید